تبلیغات
مناقصه و مناقصات , مزایده و سایت و پایگاه مناقصات - آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات
مناقصه و مناقصات , مزایده و سایت و پایگاه مناقصات

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

نویسنده :م ش
تاریخ:دوشنبه 6 شهریور 1396-07:18 ق.ظ

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بنـد «الف» ماده (۲۶) قـانون برگزاری مناقصـات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شود:
۱ـ رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمند
۲ـ مشارکت مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت
۳ـ تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران
ب ـ کاربرد: تمـام دستگاههای موضـوع بند «ب» ماده (۱) قانون باید مقررات این آیین‌نامه را در مناقصات محدود رعایت کنند.
ماده ۲ ـ تعاریف
الف ـ در این تصویب‌نامه، واژه‌ها و عبارتهای زیر به جای واژه‌ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات
۲ـ مناقصه‌گزار: دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون
۳ـ اسناد ارزیابی صلاحیت: کاربرگهایی که به منظور ارزیابی صلاحیت مناقصه‌گران به طور یکسان بین همه متقاضیان توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‌شود.
۴ـ آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
۵ ـ فهرست بلند: فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که از بین متقاضیان براساس معیارهای از پیش تعیین شده، ارزیابی صلاحیت و معرفی می‌شوند.
۶ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۷ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را برعهده دارند. شناسایی واحدهای مرکزی برعهده دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون و با تأیید سازمان می‌باشد.
۸ ـ تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد:
۸ ـ ۱ ـ تولید یا عرضه
۸ ـ ۲ ـ حمل
۸ ـ ۳ ـ نصب
۸ ـ ۴ـ پشتیبانی
به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست وپنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد.
۹ـ تأمین‌کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند.
۱۰ـ بهره‌برداری: مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانه‌ها، ابنیه، تأسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می‌شود.
ب ـ سایر اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار رفته است، به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین تعریف و تفسیر می‌شوند.


 • آیین نامه مناقصه,
 • آیین نامه مناقصه محدود,
 • آیین نامه مناقصه و مزایده,
 • آیین نامه مناقصات,
 • آیین نامه مناقصات دولتی,
 • آیین نامه مناقصات در دستگاههای دولتی,
 • آیین نامه مناقصات,
 • آیین نامه مناقصات دولتی,
 • آیین نامه مناقصات نیروهای مسلح,
 • آیین نامه تعیین برنده مناقصه
 • آیین نامه مناقصه محدود,
 • آیین نامه مناقصات محدود,
 • آیین نامه برگزاری مناقصه محدود
 • آیین نامه مناقصه و مزایده
 • آیین نامه مناقصات,
 • آیین نامه مناقصات شهرداری,
 • آیین نامه مناقصات دولتی,
 • آیین نامه مناقصات محدود,
 • آیین نامه مناقصات در دستگاههای دولتی,
 • آیین نامه مناقصات نیروهای مسلح,
 • آیین نامه مناقصات,
 • آیین نامه مناقصات و مزایدات,
 • آیین نامه مناقصات کشوری,
 • آیین نامه مناقصات دو مرحله ای
 • آیین نامه مناقصات دولتی,
 • آئین نامه مناقصات دولتی,
 • آیین نامه برگزاری مناقصات دولتی
 • آیین نامه مناقصات در دستگاههای دولتی
 • آیین نامه مناقصات دولتی,
 • آیین نامه مناقصات,
 • آیین نامه مناقصات در دستگاههای دولتی,
 • آیین نامه مناقصات,
 • آیین نامه مناقصات نیروهای مسلح,
 • آیین نامه مناقصات محدود,
 • آیین نامه مناقصات شهرداری,
 • آیین نامه مناقصات و مزایدات,
 • آیین نامه مناقصات کشوری,
 • آیین نامه مناقصات دو مرحله ای
 • آیین نامه مناقصات دولتی,
 • آئین نامه مناقصات دولتی,
 • آیین نامه برگزاری مناقصات دولتی,
 • آیین نامه مناقصات در دستگاههای دولتیآیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف ـ هدف: در اجرای بنـد «الف» ماده (۲۶) قـانون برگزاری مناقصـات که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین می‌شود:
۱ـ رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و توانمند
۲ـ مشارکت مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت
۳ـ تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران
ب ـ کاربرد: تمـام دستگاههای موضـوع بند «ب» ماده (۱) قانون باید مقررات این آیین‌نامه را در مناقصات محدود رعایت کنند.
ماده ۲ ـ تعاریف
الف ـ در این تصویب‌نامه، واژه‌ها و عبارتهای زیر به جای واژه‌ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات
۲ـ مناقصه‌گزار: دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون
۳ـ اسناد ارزیابی صلاحیت: کاربرگهایی که به منظور ارزیابی صلاحیت مناقصه‌گران به طور یکسان بین همه متقاضیان توزیع و اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت می‌شود.
۴ـ آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
۵ ـ فهرست بلند: فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار که از بین متقاضیان براساس معیارهای از پیش تعیین شده، ارزیابی صلاحیت و معرفی می‌شوند.
۶ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۷ ـ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را برعهده دارند. شناسایی واحدهای مرکزی برعهده دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون و با تأیید سازمان می‌باشد.
۸ ـ تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد:
۸ ـ ۱ ـ تولید یا عرضه
۸ ـ ۲ ـ حمل
۸ ـ ۳ ـ نصب
۸ ـ ۴ـ پشتیبانی
به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست وپنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد.
۹ـ تأمین‌کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند.
۱۰ـ بهره‌برداری: مجموعه فعالیتهایی که به منظور راهبری، تعمیر و نگهداری سامانه‌ها، ابنیه، تأسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام می‌شود.
ب ـ سایر اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه به کار رفته است، به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات، آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین تعریف و تفسیر می‌شوند.

فصل دوم ـ ضوابط و مقررات

ماده۳ ـ طبقه‌بندی فهرستهای بلند
الف ـ انواع فهرستهای بلند عبارتند از:
۱ـ فهرست سازمان
۲ ـ فهرست دستگاههای مرکزی
۳ ـ فهرست سازمانهای حرفه‌ای
ب ـ برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی که از سوی سازمان تشخیص صلاحیت می‌شوند، فهرست دارندگان گواهینامه صلاحیت سازمان، مبنای تهیه فهرست بلند می‌باشد.
پ ـ برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تا زمانی که برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.
ت ـ به منظور تحقق اصل رقابت در تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، ضمن رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزی باشند.
تبصره ۱ ـ مناقصاتی که با حضور شرکتهای وابسته، تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود، باید به صورت عمومی برگزار شوند.
تبصره ۲ ـ تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند.
ث ـ تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار در رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی مختلف برعهده سازمانهای حرفه‌ای مربوط نظیر سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن و نظایر آن می‌باشد.
ج ـ فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.
ماده ۴ـ مراحل تهیه فهرست بلند توسط دستگاههای مرکزی
مراحل تهیه و انتشار فهرست بلند دستگاه مرکزی به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ تعیین اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی
۲ ـ انتشار آگهی ارزیابی صلاحیت
۳ـ تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت به متقاضیان و دریافت پاسخ از آنها
۴ـ ارزیابی صلاحیت متقاضیان و تعیین امتیاز ارزیابی
۵ ـ انتشار فهرست بلند (موضوع بند «۲» ماده «۹» این آیین‌نامه)
ماده ۵ ـ آگهی ارزیابی صلاحیت
الف ـ دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند، باید آگهی ارزیابی صلاحیت‌ را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی و دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری منتشر کند.
تبصره ـ دستگاه مرکزی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، آگهی ارزیابی صلاحیت را منتشر کند.
ب ـ آگهی ارزیابی صلاحیت باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی
۲ـ  رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صلاحیت
۳ ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت
۴ ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم
۵ ـ تاریخ اعلام نتایج ارزیابی کیفی
ماده ۶ ـ اسناد ارزیابی صلاحیت
الف ـ اسناد ارزیابی صلاحیت باید حداقل حاوی موارد زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی
۲ـ رشته و زمینه تخصصی برای ارزیابی صلاحیت
۳ ـ مجوزها و گواهینامه‌های لازم، حسب مورد
۴ـ معیارهای ارزیابی
۵ ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی در صورتی که ارزیابی صلاحیت به روش وزنی انجام شود
۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد
۷ ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها
۸ ـ حداقل امتیاز قابل قبول برای هر پایه یا زمینه تخصصی
۹ ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد
ب ـ در ارزیابی صلاحیت، مفاد و نحوه توزیع اسناد ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض در توزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت می‌شود.
پ ـ اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازاتهای قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند.
ماده۷ ـ معیارهای ارزیابی صلاحیت
الف ـ دستگاههای مرکزی که ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان (ارزیابی کیفی به‌طور عام) را برای انواع کالاهای مختلف انجام می‌دهند، باید حداقل معیارهای زیر را منظور کنند:
۱ـ توان مالی
۲ـ ارزیابی مشتریان قبلی
۳ـ استانداردهای تولید
۴ ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)
۵ ـ ظرفیت تولید
۶ ـ کیفیت قطعات مصرفی و ارزیابی سازندگان مربوط
تبصره ـ محاسبه امتیاز ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان طبق فصل چهارم آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران انجام می‌شود.
ب ـ در امور پیمانکاری، بهره‌برداری و نگهداری، چنانچه در رشته مربوط تشخیص صلاحیت از سوی سازمان به عمل نیامده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در بند «پ» ماده (۳)، ارزیابی صلاحیت توسط دستگاه مرکزی و حداقل براساس معیارهای زیر انجام می‌شود:
۱ـ تجربه (سابقه اجرایی).
۲ـ حُسن سابقه در کارهای قبلی.
۳ـ توان تجهیزاتی.
۴ ـ توان فنی و برنامه‌ریزی.
۵ ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.
۶ ـ تجربه در زمینه تأمین کالا.
۷ ـ کیفیت، نیروی انسانی بهره‌بردار.
تبصره ـ تعیین وزن معیارهای صلاحیت، روش محاسبه و نصاب امتیازها برای هر پایه، طبق فصل سوم آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران برعهده کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی است.
ماده ۸ ـ ارزیابی و تعیین امتیاز صلاحیت
الف ـ استعلامهای ارزیابی باید توسط متقاضیان تکمیل و در موعد مقرر به دستگاه مرکزی تحویل شوند. رعایت مقررات زیر در تکمیل اسناد ارزیابی ضروری است:
۱ـ استعلامها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
۲ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت و رتبه‌بندی ارائه شود.
۳ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.
۴ ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد.
ب ـ امتیازدهی به متقاضیان از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی انجام می‌شود.
پ ـ روش ترجیحی در ارزیابی صلاحیت، روش وزنی می‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد می‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌نماید. امتیاز کل هر متقاضی، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می‌باشد. حداقل امتیاز قابل قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) و نحوه تعیین امتیاز باید در اسناد ارزیابی صلاحیت ذکر شود.
ماده ۹ ـ اطلاع‌رسانی فهرست بلند
الف ـ سازمان موظف است فهرست مناقصه‌گران تشخیص صلاحیت‌شده را به‌ تفکیک رشته و پایه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.
ب ـ دستگاههای مرکزی باید ضوابط و روش ارزیابی صلاحیت و همچنین فهرست تأمین‌کنندگان و پیمانکاران بهره‌برداری صلاحیت‌دار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی، امتیاز و پایه صلاحیت در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند.
ماده ۱۰ ـ ترجیح متقاضیان داخلی
الف ـ امتیاز ارزیابی صلاحیت متقاضیان خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ‌ـ به ترتیب زیر تنزیل می‌شود:
۱ـ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در عدد ۹/۰ ضرب می‌شود.
۲ـ امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمین‌کنندگان داخلی آنها در عدد ۸۵/۰ ضرب می‌شود.
ب ـ ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به ‌اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از بیست وپنج درصد باشد.
ماده ۱۱ ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود
الف ـ قبل از برگزاری مناقصه محدود، اجرای تمهیدهای زیر ضروری است:
۱ـ تهیه گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود (موضوع جزء «۲» بند «ب» ماده «۴» قانون)، نظیر دلایل فنی ـ بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری.
تبصره ـ گزارش یادشده باید توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید شود.
۲ـ مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار و نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد.
۳ـ گزارش یادشده و فـهرست بلـند توسط بالاترین مـقام دستـگاه مناقـصه‌گزار به‌تصویب رسیده باشد.
ب ـ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه
۲ ـ سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات
پ ـ در صورتی که تعداد مناقصه‌گران صلاحیت‌دار کمتر از تعداد مذکور در بند «ب» باشد، از همه اشخاص صلاحیت‌دار دعوت می‌شود.
ت ـ در صورتی که در فرایند ارزیابی صلاحیت مشخص شود که تنها یک متقاضی واجد صلاحیت در رشته یا زمینه تخصصی مورد نیاز وجود دارد، طبق جزء (۲) بند «ط» ماده (۲) قانون، تأمین‌کننده یادشده انحصاری تلقی و معامله طبق بند «الف» ماده (۲۹) قانون انجام می‌شود.
ث ـ در صورتی که از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهیه فهرست کوتاه باید از آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران استفاده شود.
ج ـ در صورتی که فهرست بلند را مرجعی به جز سازمان (دستگاههای مرکزی و سازمانهای حرفه‌ای) تهیه کرده باشند، فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده و نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد.
ماده ۱۲ ـ اجرای مقررات و استانداردها
الف ـ دستگاههای مناقصه‌گزار از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، حداکثر شش ماه فرصت دارند تا کارهای در دست انجام را با مقررات جدید تطبیق دهند.
ب ـ در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها و راهنمای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود را تهیه، به هنگام و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
como tratar o candidiase
دوشنبه 7 اسفند 1396 07:26 ب.ظ
Isto é ᥙm linda tiro ⅽom muito bom luz :-D
bates blog updates
چهارشنبه 2 اسفند 1396 03:17 ب.ظ
On hhow he thinks his valuables were stolen since in deed he previously
top of the submit your dream, Constance said it was probable that otherr
members from the gang that didn't take par in the battle might
have sneaked in their room even though the battle was going on making
away with his belongings. In breaking news from The Age, it really is reportted that this carbon tax will
hit every siingle Australian with a hefty price of $40,000 by
2050 coming to a massive $1 trillion hit towards the Australian economy.
Politicians are the ones who create problems andd then campaign against
them.
v news surat live
یکشنبه 29 بهمن 1396 09:26 ب.ظ
The Nokia X3 Red Mobile haas a MP3, MP4, e-AAC+, WMA video
and audio files are easily playable around the cell. You feel if
you'd given your relationship more tije and energy it might been employed out.
Politicians are the tpe who create problems and then campaign against
them.
World News Volcano
شنبه 28 بهمن 1396 12:11 ب.ظ
If you are another webmaster, you need to use Google trends to
improve your web site traffic too. In just a couple of decades
we've gone from surviving in our local communities to moving
into a universal community. This epidemic attacked the particular groups of the children under the age of
5yrs old and left their parents grieving over the loss
of the children.
tendomag.com
جمعه 20 بهمن 1396 11:21 ق.ظ
The Nokia X3 Red Mobile has a MP3, MP4, e-AAC+, WMA car stereo files are
easily playable around the cell. You feel that if you had
given your relationship some more commnitment it migt been employed by out.
Possible complications inlcude drug reactions, infection, bleeding, or perforation with
the intestinal tract that might require surgery.
traveland r.v
جمعه 20 بهمن 1396 06:04 ق.ظ
The mountains boast incredible views, along with a fantastic selection of plants and creatures to discover, and which
can be protected through the Vitosha National Park.
Sometimes it's simpler to just stay closer aand not require transport
back and forth from the event -- explore accommodation that is certainly
within walking distance. Successful headlines create anticipation, often givging the impression you'll access
important information in the event youu read on.
سوالات آزمون آیین نامه
چهارشنبه 18 بهمن 1396 05:45 ب.ظ
خیلی عالی و ممنون
reviews q investigations
چهارشنبه 4 بهمن 1396 05:31 ب.ظ
Some web owners tend to be frustrated about Googlpe optimization than for other search engines.
If it is down, orr tthey decide not to url to your content for
reasons unknown, you have trouble. Just because it's free as
welol as simple to start do not for a minute underestimate hoow powerful
it's.
latest news 18 hindi
چهارشنبه 4 بهمن 1396 01:36 ب.ظ
It doesn't matter in places you get it from - newspapers, other websites and newas sources,
whatever. Anyone ccan compose and reveal any topic, from hobbies to poloitical
vies. The informal design of youur site gives Internet consumers the opportunity to get tto know individuals who're behind the
company better, rendering iit easier so they can trust you
together with spend money on your site.
google.com.vn
دوشنبه 2 بهمن 1396 02:40 ب.ظ
The great thing about this DVD is that you can do the dance exercises anytime, without
a partner. There they were, anticipating their forthcoming experience and
joyously reliving the final one -- Peter, Susan, Edmund, and Lucy, inside the guises of actors William
Moseley (now a dashing 20-year-old), Anna Popplewell (a newly minted
Oxford freshman), Skandar Keynes (with vocal octaves
much deeper when he was 15), and Georgie Henley (approaching teenhood,
an excellent six inches taller than we last saw her).
Now you've taken that all-important starting point and therefore are reading this article report about games and
social network, you're in the unique and privideged position to be amongst
a small grouping of pioneering entreprenuers who know already about this and therefore are taking affirmative
action.
Forum.Allgsmunlock.com
چهارشنبه 20 دی 1396 06:30 ق.ظ
The art of ghazal singing has been able to entice millions across the globe.
Contestants worldwide will record songs on their own,
or get together into virtual bands of two to four musicians,
and compete for $5600 in prizes. Painting is definitely an authentic
gift for the endurance and utility.
Johny Jackson
یکشنبه 17 دی 1396 09:40 ق.ظ
eqch timе i sed tօ rea smaⅼler cοntent thyat ɑlso cⅼear thеіr
motive, annd that is aⅼѕo happening ԝith this piece of writing which I
am reading at thіs time.
l o2
جمعه 15 دی 1396 11:27 ق.ظ
Not surprisingly, this sort of rhinoplasty is not just inexpensive, but fast.
The relationships you establish will be the difference between making money online and time wasted.
Over the coming months I'll be writing some articles revealing the techniques for advertising (all the tasks
a journalist doesn't actually would like you to know.
جلال حسینی
چهارشنبه 6 دی 1396 12:29 ب.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
طراحی سایت مشهد
سه شنبه 5 دی 1396 03:31 ب.ظ
ممنون خیلی خوب بود
yaghot58.mihanblog.com
چهارشنبه 29 آذر 1396 01:33 ق.ظ
Now that you be familiar with video editing and also the things you need you are
prepared to start your journey of amateur filmmaker to professional director.

Contestants worldwide will record songs on their own,
or get together into virtual bands of a couple of musicians, and compete for $5600 in prizes.
Painting is an authentic gift due to its longevity and utility.
مزایده
شنبه 18 آذر 1396 11:06 ق.ظ
ممنون از اطلاعاتی که قرار دادید
Lupita
جمعه 17 آذر 1396 08:18 ق.ظ
The camera will make the brightest of scenes look like
it was taken during an eclipse. " It was President Theodore Roosevelt who had given it the White House in 1901. Here you'll be able to shop by theme or browse an entire range of themes if you are sill unsure on which to base the party.
Alldaychemist
جمعه 10 آذر 1396 02:14 ب.ظ
You've gotten awesome thing these.
alladaychemist alternative
یکشنبه 5 آذر 1396 03:09 ب.ظ
I love looking through your site. Many thanks!
Rite
یکشنبه 5 آذر 1396 12:17 ب.ظ
The tips is quite intriguing.
188bet
جمعه 3 آذر 1396 07:00 ب.ظ
As a result of their effort, Positive View's events have received coverage from several global television networks and have recently been streamed for
online viewing. It took about a couple of months to learn the words
and the raucous, discordant (to my ears) "melody. Here you'll be able to shop by theme or browse an entirely range of themes in case you are sill unsure on the to base the party.
http://niloofar66.mihanblog.com/post/9
چهارشنبه 1 آذر 1396 02:48 ق.ظ
As a result of their effort, Positive View's events have
received coverage from the 3 major global television networks
and have also been streamed for online viewing. A model with 3 CCD carries a sensor that
covers every one of the different colors (Red, Green, and Blue)
producing superior color reproduction. Instead of enjoying karaoke parties, you are able to always consider the music that will create your
personal song, by plugging it into your TV sets.
cunnilingus
سه شنبه 30 آبان 1396 06:15 ق.ظ
Schoene Seite :D
Link M88
دوشنبه 29 آبان 1396 06:47 ق.ظ
You can even replace your preferred MP3 music with these to make
sure that even if you are regarding the gym, you possibly can still understand interesting
points in the book or listen towards docs from perform
you have to examine. You don't have to purchase the most
important or heaviest tripod for personal use. Painting is an authentic gift due to the durability and utility.
Maria
یکشنبه 28 آبان 1396 03:42 ب.ظ
Sustain the amazing work !! Lovin' it!
Charles
شنبه 27 آبان 1396 07:11 ق.ظ
Ignatius Piazza, the Millionaire Patriot, wants you
to see one of the most awe inspiring reality show series ever, called Front Sight Challenge.

Cherry blossom tattoos represent different things in different cultures.
These art reproductions of paintings printed on canvas sheets or paper after which framed and hung on walls.
nhandinhbongda24h.net
سه شنبه 23 آبان 1396 05:05 ب.ظ
There is a rich diversity to these songs which you likely will appreciate and also to help make your life easier, also to make it easier for you to get the music
activity for My - Space that you might want, there is also the ability to
choose from different genres. They will shun jobs and then there is not any benefit to the community involved.
Now you've taken that all-important first step and
therefore are reading this report about online games
and social network, you might be inside the unique and privideged position for being amongst a gaggle of pioneering entreprenuers who know concerning this and they are taking affirmative action.
Groundwork Surrey
سه شنبه 23 آبان 1396 01:28 ب.ظ
You have brought up a verfy wonderful points, appreciate it for the post.
how to get women into bed
سه شنبه 23 آبان 1396 11:21 ق.ظ
I precisely needed to thank you so much yet again. I'm not certain the things I would
have accomplished in the absence of the type
of creative concepts shown by you concerning this situation. It previously was the fearsome
matter in my position, but taking a look at a professional avenue you dealt
with that took me to cry for gladness. Now i'm grateful for the information and in addition pray you
realize what a powerful job you are always putting in teaching other individuals
by way of your webblog. I am sure you have never come
across all of us.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30